УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

за кориснике интернет странице www.abrasevicbeograd.rs

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „АБРАШЕВИЋ“ БЕОГРАД, са седиштем у Београду, ул. Ресавска 76, матични број: 07050453, ПИБ: 100268184 (у даљем тексту: „Руковалац“ или „Ми“) овим обавештава посетиоце интернет странице www.abrasevicbeograd.rs, чији се подаци обрађују (у даљем тексту: „Лица“), у смислу Закона о заштити података о личности („Службени гласник“, бр. 87/2018, у даљем тексту: „Закон“), о свим битним аспектима обраде података о личности која се одвија у складу са важећом регулативом.

Руковалац задржава сва ауторска права на коришћење фотографија, текстова и осталих објављених материјала, у смислу позитивних законских прописа у Републици Србији. Фотографије, текстови и остали материјал не смеју се објављивати, продавати, јавно или приватно чинити доступним нити на било који други начин употребљавати без наше сагласности. Непридржавање претходних услова повлачи за собом одговорност и обавезу накнаде материјалне штете Руковаоцу услед повреда позитивног права.

1. Уводне одредбе

1.1. Овом Политиком приватности уређује се прикупљање и обрада података у оквиру интернет странице Руковаоца: www.abrasevicbeograd.rs.

1.2. Дефиниције и изрази из ове Политике приватности одговарају дефиницијама и изразима садржаним у Закону. Руковалац је посвећен поштовању законодавства Републике Србије које регулише заштиту података о личности, као и поштовању заштите основних људских права и слобода, а пре свега права на приватност лица чије податке о личности Друштво обрађује.

1.3. Кликом на дугме “Прихвати колачиће”, или другачије означеног дугмета са суштински истом функцијом, у поп-уп прозору који се новим корисницима интернет странице www.abrasevicbeograd.rs приказује приликом прве посете интернет страници, сматраће се активном, вољно учињеном радњом у циљу успостављања законитог правног основа за прикупљање и обраду изабраних података на начин и у сврхе описане у овој Политици приватности, без икаквих резерви. Руковалац ће бити у могућности да докаже, путем електронског записа (лог), или на други начин, да је лице на које се подаци односе учинило поменуту активну, вољну радњу којом је потврдило да је упознато и да се слаже са овом Политиком приватности. Наведени електронски запис (лог) сматраће се правно ваљаним и довољним доказом о датој сагласности, у смислу члана 15 став 1 Закона.

1.4. Ова Политика приватности може бити измењена у било које време, с тим да ће се учињена промена приказати на насловној интернет страници www.abrasevicbeograd.rs. У том случају, од лица на која се подаци односе затражиће се да дају нову сагласност за обраду личних података, сходно учињеним изменама ове Политике приватности.

1.5. Правила која регулишу прикупљање личних података путем Колачића (Cookies), биће наведена у оквиру посебне Политике колачића. Сва правила која се односе на давање сагласност на Политику приватности у оквиру предвиђеног поп-aп прозора, као и чување доказне форме – електронског записа (лог-а), али и начин измене и обавештавања лица на која се подаци односе о учињеним изменама, у потпуности ће се примењивати и на употребљене Колачиће.

1.6. За сва додатна питања која се односе на правила и одредбе ове Политике приватности, као и ради остваривања права, можете се обратити слањем упита на адресу: office@abrasevicbeograd.rs

2. Примена начела обраде података о личности

2.1. Молимо Вас да имате у виду да Ми, у сваком тренутку, приликом прикупљања, обраде и чувања Ваших Личних података, поступамо на следећи начин:

- Лични подаци ће се обрађивати законито, поштено и транспарентно у односу на Лице на које се подаци односе („законитост, поштење и транспарентност”);

- Лични подаци ће се прикупљати у сврхе које су конкретно одређене овом Политиком Приватности, које су изричите, оправдане и законите и даље се не могу обрађивати на начин који није у складу са тим сврхама („ограничење у односу на сврху обраде”);

- Лични подаци ће бити примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврху обраде („минимизација података”);

- Лични подаци ће бити тачни и, ако је то неопходно, ажурирани. С тим у вези, Ми ћемо предузети све разумне мере којима се обезбеђује да се нетачни подаци о личности без одлагања избришу или исправе („тачност”), а Вас молимо да нас увек обавестите о промени Ваших Личних података;

- Лични подаци ће се чувати у облику који омогућава идентификацију Лица само у року који је неопходан за остваривање сврхе обраде („ограничење чувања”);

- Лични подаци ће се обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту података о личности, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера („интегритет и поверљивост”).

3. Подаци које Руковалац обрађује

3.1. Руковалац може прикупљати различите категорије података о личности, које се користе у различите сврхе и са различитим правним основом. Уобичајено, ради се о сету података који омогућава идентификацију лица чији се подаци обрађују, ступање у комуникацију са лицем чији се подаци обрађују или који су неопходни за пружање конкретне услуге на захтев тог лица, односно за испуњење законом прописаних обавеза Руковаоца, у шта спадају:

- Подаци прикупљени путем контакт форме путем подстранице https://www.abrasevicbeograd.rs/kontakt/;

- Подаци прикупљени путем контакт форме за упис нових чланова путем подстранице https://www.abrasevicbeograd.rs/upis/

- Подаци прикупљени путем колачића које је корисник омогућио, односно са чијом употребом се сагласио, а који су описани у засебној Политици колачића.

- Подаци прикупљени електронским путем о идентификацији посетиоца (ИП адреса и сл.);

3.2. Лични подаци прикупљају се само у мери у којој су неопходни за остваривање конкретне сврхе.

3.3. На интернет страници Руковаоца могу постојати линкови ка страницама Руковаоца на друштвеним мрежама (Facebok, Instagram, Youtube). На све податке које приликом Ваше посете прикупљају наведене платформе, као и на све податке које својевољно оставите на наведеним друштвеним мрежама, примењују се, поред ове Политике приватности, и правила која су прописале наведене платформе (Terms of Service/Terms of Use, Privacy Policy, Cookie Policy). Руковалац се не може се сматрати одговорним за било који вид незаконите употребе личних података, учињен од стране компанија у чијем су власништву, односно под чијом се контролом налазе друштвене мреже. Политике приватности наведених платформи можете пронаћи на следећим линковима.

- https://www.facebook.com/policy.php

- https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

- https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

4. Правни основ обраде података

4.1. Правни основ обраде личних података представља слободна и информисана сагласност лица на која се подаци односе, односно њихов пристанак за сврхе одређене у овој Политици приватности, у складу са чланом 12 став 1 Закона.

4.2. Ваши Лични подаци до којих смо дошли на основу Вашег пристанка ће се обрађивати и чувати све док постоји Ваш пристанак, односно све до евентуалног опозива Вашег пристанка. Пристанак за прикупљање, обраду и коришћење Ваших података можете опозвати у сваком тренутку слањем електронског захтева на маил адресу: office@abrasevicbeograd.rs

4.3. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде Личних података извршену на основу Вашег пристанка пре опозива.

5. Сврха обраде података

5.1. Руковалац користи податке у различите сврхе које су увек непосредно везане за правни основ обраде. Руковалац обрађује податке о личности на основу пристанка лица на које се подаци односе у ради оставаривања контакта односно ради приступања неким од уметничких секција Руковаоца. За све додатне сврхе обраде за којима се укаже потреба, лице на које се подаци односе биће обавештено о свим неопходним информацијама, пре започињања таквих радњи обраде, а сама обрада биће базирана на одговарајућем правном основу, у складу са законом. Сврха обраде у погледу колачића дефинисана је у оквиру посебне Политике колачића.

6. Откривање и пренос Података о личности

6.1. Подаци могу бити откривени другим пословним партнерима, запосленима и лицима ангажованим на други начин код Руковаоца, друштвима која врше послове обезбеђења простора, имовине и лица, пружаоцима правних услуга, ИТ сервисерима, државним органима, лицима која су у уговорном односу са Руковаоцем (Обрађивачи података) и којима се поверавају одређене радње обраде података, у складу са законом прописаним условима који се односе на безбедност информација, обавезу чувања тајности и уговорног уређења права и обавеза. Сва лица обавезна су да у погледу личних података поступају у складу са свим одредбама Закона у погледу сигурности обраде личних података;

7. Права лица чији се подаци обрађују у вези са обрадом Података о личности

7.1. Лице чији се подаци обрађују од стране Руковаоца могу захтевати следеће:

- да захтева информацију о томе да ли Руковалац обрађује његове/њене Личне податке и да захтева приступ тим подацима

На захтев Лица, Ми ћемо пружити информације о личним подацима Лица које обрађујемо Ми или наши обрађивачи, у складу са нашим упутствима, о сврси обраде Личних података, правном основу и трајању обраде, имену и адресу обрађивача и његових активности везаних за обраду, околности и утицају на повреду података о личности, као и мере предузете у циљу њиховог елиминисања, и, у случају преноса података, информације о правном основу таквог преноса и пријемнику.

Ми ћемо након Вашег подношења захтева, али најкасније у року од радних 15 дана од дана пријема захтева, доставити Вама писано изјашњење, на разумљивом језику. Писано изјашњење ће се доставити бесплатно, осим ако је захтев очигледно неоснован или претеран, а посебно ако се исти учестало понавља. У том случају, можемо наплатити нужне административне трошкове давања писаног изјашњења односно поступања по захтеву или можемо одбити поступање по захтеву.

Ми смо дужни да Лицу на које се Лични подаци односе, на његов захтев, доставимо копију Личних података које обрађујемо. Ми можемо захтевати накнаду нужних трошкова за израду додатних копија које захтева Лице на које се подаци односе. Ако се захтев за копију доставља електронским путем, информације се достављају у уобичајено коришћеном електронском облику, осим ако је Лице на које се подаци односе захтевало другачије достављање.

- да захтева исправку, допуну или брисање његових/њених Личних података и права на подношење приговора на обраду података

Лице на које се подаци односе има право да се његови/њени нетачни подаци о личности без непотребног одлагања исправе. У зависности од сврхе обраде, Лице на које се подаци односе има право да своје непотпуне податке о личности допуни, што укључује и давање додатне изјаве.

Лице на које се подаци односе има право да затражи да се његови/њени Лични подаци избришу од стране Руковаоца.

Ми смо дужни да без непотребног одлагања избришемо Личне податке и то уколико: 1) Лични подаци више нису неопходни за остваривање сврхе због које су прикупљени или на други начин обрађивани, 2) Лице је опозвало пристанак на основу којег се обрада вршила, а нема другог правног основа за обраду, 3) Лице је поднело приговор на обраду, 4) Лични подаци су незаконито обрађивани, 5) Лични подаци морају бити избрисани у циљу извршења законских обавеза; 6) Лични подаци су прикупљени у вези са коришћењем услуга информационог друштва у смислу Закона.

- да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

- право на преносивост Личних података

- да се обрада Личних података ограничи од стране Руковаоца, ако је испуњен један од следећих случајева

* Лице на које се подаци односе оспорава тачност Личних података, у року који омогућава нама проверу тачности Личних података;
* обрада је незаконита, а Лице на које се подаци односе се противи брисању Личних података и уместо брисања захтева ограничење употребе Личних података;
* нама више нису потребни Лични подаци за остваривање сврхе обраде, али их је Лице на које се подаци односе затражило у циљу подношења, остваривања или одбране правног захтева;
* Лице на које се подаци односе је поднело приговор на обраду у складу са чланом 37. став 1. Закона, а у току је процењивање да ли правни основ за обраду од стране руковаоца претеже над интересима Лица;

Ми смо дужни да обавестимо све примаоце којима су Лични подаци откривени о свакој исправци или допуни или брисању Личних података или ограничењу њихове обраде у складу са Законом, осим ако је то немогуће или захтева прекомеран утрошак времена и средстава. Ми смо дужни да Лице на које се подаци односе, на његов захтев, информишемо о свим примаоцима.

Ако сматра да је то оправдано у односу на посебну ситуацију у којој се налази, Лице на које се подаци односе има право да у сваком тренутку поднесе нама приговор на обраду његових/њених података о личности, у складу са Законом.

Лице на које се подаци односе има право да се на њега/њу не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и профилисање, ако се том одлуком производе правне последице по то лице или та одлука значајно утиче на његов положај.

7.2. Поступак у случају повреде Личних података

Ако повреда Личних података може да произведе висок ризик по права и слободе Лица, Ми смо дужни да, без непотребног одлагања, о повреди обавести лице на које се подаци односе, у складу са Законом.

У случају повреде Личних података која може да произведе ризик по права и слободе Лица, Ми смо дужни да о томе обавестимо Повереника за приступи информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности без непотребног одлагања, или ако је то могуће у року од 72 часа од сазнања за повреду. Обавештење достављено надлежном органу садржи све информације у складу са Законом.

8. Заштита података о личности

8.1. Руковалац у оквиру своје пословне организације настоји да примењује највише могуће стандарде у области заштите података о личности, те примењује све неопходне организационе, техничке и кадровске мере.

8.2. Друштво у контексту заштите података о личности покрива све неопходне аспекте заштите података (организационе, техничке и персоналне), укључујући ту и:

* контролу физичког приступа систему где се складиште подаци о личности, односно физичко онемогућавање приступа трећим лицима у оквиру седишта, снабдевеност видео надзором, појачано додатним мерама физичке заштите за локацију која се користи за складиштење података о личности;
* контролу приступа подацима, која подразумева да приступ подацима имају само за то овлашћена лица, и то у контексту испуњавања својих обавеза (законских или уговорних), применом принципа “Need-to-Know”, који значи да су подаци потребни за обављање послова поверених уговором или законом;
* контролу уноса података, која подразумева да се унос података и њихово похрањивање у ИКТ системе врши под надзором и контролом овлашћених лица;
* друге мере заштите, у односу на конкретне категорије података о личности.

8.3. Сви обрађивачи и/или други примаоци података о личности су такође дужни да примењују све прописане мере заштите, ускладу са потписаним уговором са Руковаоцем и законом прописаним стандардима и обавезама.

9. Рок чувања података о личности

9.1. Руковалац настоји да податке чува у периоду који је неопходан да се одређена, конкретна сврха обраде оствари, након чега се подаци бришу или чине непрепознатљивим (мере анонимизације). Конкретан период чувања, односно критеријуми на основу којих је могуће одредити исти, зависи од сврхе у које се лични подаци обрађују.

9.2. Када се Подаци о личности обрађују од стране Руковаоца на основу пристанка, подаци прикупљени за потребе остваривања пословног контакта, Руковалац у том случају чува Податке о личности у својим базама до опозива пристанка.

9.3. Подаци прикупљени путем интернет претраживача и колачића, чувају се у роковима које предвиђају колачићи прихваћени од стране лица на које се подаци односе, а како је описано у Политици колачића Руковаоца.

9.4. Додатне информације о роковима и начину чувања могуће је пронаћи у посебним обавештењима.

10. Додатне информације

10.1. Лични подаци прикупљени путем интернет странице www.abrasevicbeograd.rs, не износе се из Републике Србије, изузев приликом евентуалне употребе колачића треће стране, за шта се Руковалац не може сматрати одговорним. Сервери који се користе за трансфер података налазе се у оквиру земаља ЕЕА у којима је обезбеђен примерени ниво заштите личних података. Уколико се у изузетним случајевима трансфер података буде обављао преко сервера изван ЕЕА, за такав трансфер података вршиће се уз примењивање одговарајућих мера заштите, у складу са законом.

10.2. У случају потребе да се лични подаци изнесу у другу државу, односно ван територије Републике Србије, пренос ће бити учињен у складу са свим правилима које прописује важећи Закон, уз примену стандардних уговорних клаузула прописаних од стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

10.3. Давање података од стране лица на која се подаци односе није законска, нити уговорна обавеза, приликом коришћења могућности које пружа интернет страница. Недавање тражених података као последицу може повући једино немогућност успостављања траженог контакта, неопходног за даљу комуникацију на овај начин, односно немогућност коришћења услуга које су доступне путем интернет странице www.abrasevicbeograd.rs.

10.4. Приликом обраде података који су прикупљени преко интернет странице Руковалац не користи било какво аутоматизовано доношење одлука, нити профилисање лица на које се подаци односе.

10.5. Ваши Лични подаци ће бити третирани као поверљиве информације и Ми ћемо предузети одговарајуће потребне мере како би исте заштитила у складу са Законом. Приступ њима имаће само лица која, с обзиром на опис посла који обављају, треба да буду упозната са Вашим Личним подацима и то само у обиму који је неопходан за обављање њихових послова.

10.6. Ако одлучимо да променимо своју Политику приватности, промене ће бити постављене и објављене на wеб страници www.abrasevicbeograd.rs. Ова Политика приватности је доступна на wеб страници www.abrasevicbeograd.rs.